بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 398 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105
بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال1386

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
كلیات و مقدمه
1-1 مقدمه ……………………………………………………… 3
1-2 بیان مسئله …………………………………………………… 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………… 5
1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………… 6
1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق ……………………………………… 6
1-6 متغیرهای تحقیق ……………………………………………… 7
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………… 8
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
1-2 پیشینه نظری تحقیق …………………………………………… 11
2-1-1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11
2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان ………………………………… 12
2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران ………………………………… 14
2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف ……………………… 17
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب …………………………………… 18
2-1-6 اصول سلامت روان ………………………………………… 20
2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان ……………………………………… 23
2-1-8 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان ……………………… 25
2-1-9 جمع بندی ………………………………………………… 28
2-2 پیشینه عملی تحقیق …………………………………………… 29
2-2-1 همه گیر شناسی در ایران ……………………………………… 29
2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان ……………………………… 31
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق ………………………………………………… 38
3-2 جامعه آماری ………………………………………………… 38
3-3 نمونه تحقیق ………………………………………………… 39
3-4 ابزار تحقیق ………………………………………………… 39
3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون …………………………………… 40
3-4-2 موارد كاربرد و محدودیت های آزمون …………………………… 40
3-4-3 نمره برش آزمون …………………………………………… 41
3-5-3 پایایی آزمون ……………………………………………… 42
3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………… 42
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا ……………………………… 43
3-8 تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………… 43
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………………… 45
4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه …………………………… 48
4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق …………………………… 50
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………… 59
5-2 نتیجه گیری كلی ……………………………………………… 61
5-3 محدودیت های تحقیق ………………………………………… 61
5-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………… 62
منابع تحقیق ……………………………………………………… 63
پیوست
پیوست ………………………………………………………… 66
فهرست جداول
جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران 35
جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………… 46
جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه ………………………… 48
جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون ………………………… 50
جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی …… 52
جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال ……………… 53
جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها ………………………………… 54
جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت ………………… 54
جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت …………… 56
جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی ………… 56
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان …… 46
نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان ……… 48
نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال ………………………… 50
نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت …………… 52