بایگانی برچسب: s

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 1289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

فهرست……………………………………………………………………………………………شماره صفحه

فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرایط کاری ،مواد و آلیاژهای بکار رفته در آن…………………..1

1-1- تعریف و دلایل لزوم کندانسور در نیروگاه………………………………………………………….1

1-2- انواع سیستم خنک کننده …………………………………………………………………………..3

1-3- انواع کندانسور………………………………………………………………………………………..4

1-3-1- کندانسورهای تماس مستقیم…………………………………………………………….5

1-3-2- کندانسورهای سطحی یا تماس غیر مستقیم………………………………………….9

1-3-2-1- کندانسورهای تماس غیر مستقیم خنک کننده با هوا……………………….9

1-3-2-2-کندانسورهای سطحی آب وبخار…………………………………………………..10

1-4- شرایط کاری آب وبخار……………………………………………………………………………….12

1-4-1- شرایط کاری سمت آب………………………………………………………………………12

1-4-1-1- اکسیژن…………………………………………………………………………………..13

1-4-1-2- گاز کربنیک……………………………………………………………………………..14

1-4-1-3- گاز کلر…………………………………………………………………………………..14

………………………………………………………………………………..14 PH1-4-1-4- تاثیر

1-4-1-5- نمکهای محلول……………………………………………………………………….15

1-4-1-6- میکرو ارگانیسمها…………………………………………………………………….15

1-4-2- شرایط کاری سمت بخار…………………………………………………………………….16

1-4-2-1- اکسیژن………………………………………………………………………………….16

1-4-2-2- آمونیاک………………………………………………………………………………..17

1-4-2-3- رسانایی یا هدایت الکتریکی………………………………………………………18

1-5- آلیاژها و مواد بکار رفته در کندانسورهای سطحی آب و بخار……………………………..18

فصل دوم- انواع خوردگی در کندانسورهای سطحی………………………………………………….25

2-1- خوردگی سایشی………………………………………………………………………………………25

2-1-1- حمله ورودی…………………………………………………………………………………….26

2-1-2- خوردگی سایشی بوسیله جاگیری اجسام خارجی……………………………………….28

2-1-3- خردگی سایشی موضعی بوسیله ارتعاش مواد خارجی………………………………30

2-1-4- سایندگی ماسه……………………………………………………………………………….31

2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خورگی برنج آلومینیوم در آب دریا………………………33

..34NaCl 3% 2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر میزان خوردگی برنج آلومینیوم در محلول

2-1-4-3- اثر مقدار آهن آلیاژی بر مقاومت سایندگی ماسه در آب دریا…………35

2-1-5- تصادم…………………………………………………………………………………………36

2-2- خوردگی گالوانیک…………………………………………………………………………………..36

2-3- خوردگی حفره‌ای و شکافی……………………………………………………………………….38

2-3-1- عوامل موثر بر خوردگی حفره ای…………………………………………………………40

2-3-1-1- اثر ترکیب آلیاژ ها……………………………………………………………………40

…………………………………………………………………………………..41PH 2-3-1-2- اثر

2-3-1-3- اثر سولفید……………………………………………………………………………42

2-3-1-4- اثر سرعت جریان……………………………………………………………………43

2-3-1-5- اثر کلر………………………………………………………………………………….46

2-4- آلیاژ زدایی یا جدایش انتخابی………………………………………………………………….47

2-5- خوردگی تنشی………………………………………………………………………………………48

2-6- خوردگی میکروبی…………………………………………………………………………………..48

2-7- خوردگی سمت بخار………………………………………………………………………………..49

فصل سوم- روشهای پیشگیری از خوردگی ، روشهای نشت یابی و تمییز کاری در

کندانسور های سطحی……………………………………………………………………………………..51

3-1- کنترل شیمیایی آب خنک کن…………………………………………………………………..53

3-1-1- کنترل رسوب………………………………………………………………………………….53

و کلر زنی………………………………………………………………………54PH 3-1-2- کنترل

3-1-3- بازدارنده ها………………………………………………………………………………….54

3-1-3-1- بازدارنده های بر پایه فسفات……………………………………………………55

3-1-3-2- بازدارنده بر پایه روی……………………………………………………………….57

3-1-3-3- بازدارنده پلی فسفات/روی………………………………………………………58

3-1-3-4- بازدارنده مرکایتوبنزو تبازول…………………………………………………….58

3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن……………………………………………………………59

3-2- حفاظت کاتدی………………………………………………………………………………………59

3-3- رنگ و پوشش……………………………………………………………………………………….61

3-4- انتخاب آلیاژ مناسب……………………………………………………………………………..62

3-5- روشهای نشت یابی……………………………………………………………………………….63

3-5-1- تایین رسانایی……………………………………………………………………………….65

3-5-2- اندازه گیری اکسیژن……………………………………………………………………….65

3-6- روشهای تعیین محل نشتی…………………………………………………………………….66

3-7- روشهای تمییزکاری کندانسور…………………………………………………………………..68

3-7-1- تمییزکاری سمت آب…………………………………………………………………….68

3-7-2- تمییزکاری سمت بخار…………………………………………………………………….71

فصل چهارم- تاثیر خوردگی کندانسور در بهره برداری نیروگاه های کشور……………………..74

4-1- مشکلات خوردگی کندانسور در نیروگاه های کشور…………………………………………74

4-1-1- نیروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دریا)………………………………………………75

4-1-2- نیروگاه تبریز (آب خنک کن : چاه)………………………………………………………76

4-1-3- نیروگاه رامین (آب خنک کن : رودخانه)……………………………………………….81

4-2- تاثیر خورگی و نشتی کندانسور بر روی قسمتهای دیگر……………………………………84

4-3- خسارتهای اقتصادی………………………………………………………………………………86

مراجع……………………………………………………………………………………………………………

کندانسور یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل می شود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و دیگر اجزاء نیروگاه وارد می شود

نشتی های بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگی های سمت بخار یا سمت آب است که سهم سمت آب بیشتر است. از جمله خوردگی های سمت آب،خوردگی سایشی در ابتدا و انتهای ورودی و خروجی آب لوله، خوردگی های گالوانیک درمحل اتصال لوله به تیوب شیت، خوردگی حفره ای و شیاری در امتداد لوله ها ، خوردگی تنشی (SCC) در سمت بخار و درمحل رولینگ انتهای لوله ها را می توان نام برد.

اعمال بازدارنده های خوردگی ، استفاده از پوشش های رنگ و لاستیک درون جعبه آب، استفاده از اینسرت های پلاستیکی در ورودی و خروجی لوله آب و اعمال حفاظت کاتدی و نیز ملاحظات بهره‌برداری صحیح از واحد و انجام اسید شویی های به موقع و مناسب، آگاهی از وقوع نشتی و پیدا کردن محل دقیق نشتی ها با استفاده از روشهای مختلف، تمیزکاری لوله های رسوب گرفته با استفاده از سیستم گلوله های اسفنجی و … مهمترین روشهای پیشگیری از نشتی به شمار می رود.

بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 1289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

فهرست……………………………………………………………………………………………شماره صفحه

فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرایط کاری ،مواد و آلیاژهای بکار رفته در آن…………………..1

1-1- تعریف و دلایل لزوم کندانسور در نیروگاه………………………………………………………….1

1-2- انواع سیستم خنک کننده …………………………………………………………………………..3

1-3- انواع کندانسور………………………………………………………………………………………..4

1-3-1- کندانسورهای تماس مستقیم…………………………………………………………….5

1-3-2- کندانسورهای سطحی یا تماس غیر مستقیم………………………………………….9

1-3-2-1- کندانسورهای تماس غیر مستقیم خنک کننده با هوا……………………….9

1-3-2-2-کندانسورهای سطحی آب وبخار…………………………………………………..10

1-4- شرایط کاری آب وبخار……………………………………………………………………………….12

1-4-1- شرایط کاری سمت آب………………………………………………………………………12

1-4-1-1- اکسیژن…………………………………………………………………………………..13

1-4-1-2- گاز کربنیک……………………………………………………………………………..14

1-4-1-3- گاز کلر…………………………………………………………………………………..14

………………………………………………………………………………..14 PH1-4-1-4- تاثیر

1-4-1-5- نمکهای محلول……………………………………………………………………….15

1-4-1-6- میکرو ارگانیسمها…………………………………………………………………….15

1-4-2- شرایط کاری سمت بخار…………………………………………………………………….16

1-4-2-1- اکسیژن………………………………………………………………………………….16

1-4-2-2- آمونیاک………………………………………………………………………………..17

1-4-2-3- رسانایی یا هدایت الکتریکی………………………………………………………18

1-5- آلیاژها و مواد بکار رفته در کندانسورهای سطحی آب و بخار……………………………..18

فصل دوم- انواع خوردگی در کندانسورهای سطحی………………………………………………….25

2-1- خوردگی سایشی………………………………………………………………………………………25

2-1-1- حمله ورودی…………………………………………………………………………………….26

2-1-2- خوردگی سایشی بوسیله جاگیری اجسام خارجی……………………………………….28

2-1-3- خردگی سایشی موضعی بوسیله ارتعاش مواد خارجی………………………………30

2-1-4- سایندگی ماسه……………………………………………………………………………….31

2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خورگی برنج آلومینیوم در آب دریا………………………33

..34NaCl 3% 2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر میزان خوردگی برنج آلومینیوم در محلول

2-1-4-3- اثر مقدار آهن آلیاژی بر مقاومت سایندگی ماسه در آب دریا…………35

2-1-5- تصادم…………………………………………………………………………………………36

2-2- خوردگی گالوانیک…………………………………………………………………………………..36

2-3- خوردگی حفره‌ای و شکافی……………………………………………………………………….38

2-3-1- عوامل موثر بر خوردگی حفره ای…………………………………………………………40

2-3-1-1- اثر ترکیب آلیاژ ها……………………………………………………………………40

…………………………………………………………………………………..41PH 2-3-1-2- اثر

2-3-1-3- اثر سولفید……………………………………………………………………………42

2-3-1-4- اثر سرعت جریان……………………………………………………………………43

2-3-1-5- اثر کلر………………………………………………………………………………….46

2-4- آلیاژ زدایی یا جدایش انتخابی………………………………………………………………….47

2-5- خوردگی تنشی………………………………………………………………………………………48

2-6- خوردگی میکروبی…………………………………………………………………………………..48

2-7- خوردگی سمت بخار………………………………………………………………………………..49

فصل سوم- روشهای پیشگیری از خوردگی ، روشهای نشت یابی و تمییز کاری در

کندانسور های سطحی……………………………………………………………………………………..51

3-1- کنترل شیمیایی آب خنک کن…………………………………………………………………..53

3-1-1- کنترل رسوب………………………………………………………………………………….53

و کلر زنی………………………………………………………………………54PH 3-1-2- کنترل

3-1-3- بازدارنده ها………………………………………………………………………………….54

3-1-3-1- بازدارنده های بر پایه فسفات……………………………………………………55

3-1-3-2- بازدارنده بر پایه روی……………………………………………………………….57

3-1-3-3- بازدارنده پلی فسفات/روی………………………………………………………58

3-1-3-4- بازدارنده مرکایتوبنزو تبازول…………………………………………………….58

3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن……………………………………………………………59

3-2- حفاظت کاتدی………………………………………………………………………………………59

3-3- رنگ و پوشش……………………………………………………………………………………….61

3-4- انتخاب آلیاژ مناسب……………………………………………………………………………..62

3-5- روشهای نشت یابی……………………………………………………………………………….63

3-5-1- تایین رسانایی……………………………………………………………………………….65

3-5-2- اندازه گیری اکسیژن……………………………………………………………………….65

3-6- روشهای تعیین محل نشتی…………………………………………………………………….66

3-7- روشهای تمییزکاری کندانسور…………………………………………………………………..68

3-7-1- تمییزکاری سمت آب…………………………………………………………………….68

3-7-2- تمییزکاری سمت بخار…………………………………………………………………….71

فصل چهارم- تاثیر خوردگی کندانسور در بهره برداری نیروگاه های کشور……………………..74

4-1- مشکلات خوردگی کندانسور در نیروگاه های کشور…………………………………………74

4-1-1- نیروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دریا)………………………………………………75

4-1-2- نیروگاه تبریز (آب خنک کن : چاه)………………………………………………………76

4-1-3- نیروگاه رامین (آب خنک کن : رودخانه)……………………………………………….81

4-2- تاثیر خورگی و نشتی کندانسور بر روی قسمتهای دیگر……………………………………84

4-3- خسارتهای اقتصادی………………………………………………………………………………86

مراجع……………………………………………………………………………………………………………

کندانسور یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل می شود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و دیگر اجزاء نیروگاه وارد می شود

نشتی های بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگی های سمت بخار یا سمت آب است که سهم سمت آب بیشتر است. از جمله خوردگی های سمت آب،خوردگی سایشی در ابتدا و انتهای ورودی و خروجی آب لوله، خوردگی های گالوانیک درمحل اتصال لوله به تیوب شیت، خوردگی حفره ای و شیاری در امتداد لوله ها ، خوردگی تنشی (SCC) در سمت بخار و درمحل رولینگ انتهای لوله ها را می توان نام برد.

اعمال بازدارنده های خوردگی ، استفاده از پوشش های رنگ و لاستیک درون جعبه آب، استفاده از اینسرت های پلاستیکی در ورودی و خروجی لوله آب و اعمال حفاظت کاتدی و نیز ملاحظات بهره‌برداری صحیح از واحد و انجام اسید شویی های به موقع و مناسب، آگاهی از وقوع نشتی و پیدا کردن محل دقیق نشتی ها با استفاده از روشهای مختلف، تمیزکاری لوله های رسوب گرفته با استفاده از سیستم گلوله های اسفنجی و … مهمترین روشهای پیشگیری از نشتی به شمار می رود.

 

بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

www.power2.ir/…/بررسيخوردگي-در-كندانسورهاينيروگاهي-و-ت
Translate this page

بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيک…

پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر …

www.asanproject.ir/بررسيخوردگي-در-كندانسورهاينيروگاهي/
Translate this page

چکیده. کندانسور یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل می شود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و …

بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه | هزار و …

1001daneshjo.ir/بررسيخوردگي-در-كندانسورهاينيروگاهي/
Translate this page

بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه … در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار …

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

bankweb.sellu.ir/product-89391-بررسيخوردگي-در-كندانسورهاي-…
Translate this page

قیمت فایل: 7,000 تومان. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود. بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه.

دانلود پایان نامه بررسی خوردگی در کندانسور های | داک کده – جایی برای به …

dockade.com/1387/دانلود-پایان-نامه-بررسیخوردگی-در-کندا/
Translate this page

کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت … فصل چهارم- تاثیر خوردگی کندانسور در بهره برداری نیروگاه های کشور … برچسب‌هاdocx بررسي خوردگي در كندانسور نيروگاهي, docبررسي خوردگي در كندانسور …

پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

sigmadlkad.ir/gEjM9I
Translate this page

پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه. چکیده. کندانسور یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به …

[PDF]PDF—بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

amparticle.tk/…/56586-بررسیخوردگی-در-کندانسورهاینیروگاه
Translate this page

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮردﮔﯽ در ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه q. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ…ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ اول-ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ،ﺸﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ،ﻤﻮاد و آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در آن1… -1-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ و دﻻﯾﻞ ﻟﺰوم …

فروش دانلودی پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و …

www.uniarcpapert.ir/article9464.html
Translate this page

6 days ago – با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک …

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

sanjesh.marketfile.ir/product-30661-Survey-of-corrosion-in-power…
Translate this page

بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه. اعمال بازدارنده های خوردگی ، استفاده از پوشش های رنگ و لاستیک درون جعبه آب، استفاده از اینسرت های …

پروژه بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه …

download-thesis.blogsky.com/…/پروژه-بررسیخوردگی-در-کندان
Translate this page

Aug 3, 2016 – پروژه کارشناسی رشته مهندسی برق. با موضوع : بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه. چکیده. کندانسور یکی از قسمتهای …