بایگانی برچسب: s

بررسی عیوب رنگ

کتاب اورجینال (زبان انگلیسی بسیار روان و قابل استفاده برای کلیه مهندسین) Paint Defects Advice یا عیوب رنگ، که به تمام عیوب رنگ، دلایل ایجاد آن، روش های پیشگیری
و روش های اصلاح پرداخته است
تمام عیوب به صورت مصور توضیح داده شده اند
عیوب بررسی شده در این کتاب به شرح زیر می باشند
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 769 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 129

بررسی عیوب رنگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

کتاب اورجینال (زبان انگلیسی بسیار روان و قابل استفاده برای کلیه مهندسین) Paint Defects Advice یا عیوب رنگ، که به تمام عیوب رنگ، دلایل ایجاد آن، روش های پیشگیری
و روش های اصلاح پرداخته است
تمام عیوب به صورت مصور توضیح داده شده اند
عیوب بررسی شده در این کتاب به شرح زیر می باشند

• Crinkling

• Swelling

• Blistering

• Bleeding

• Poor Coverage

• Spotting

• Industrial Fallout

• Loss of Gloss/Matting

• Loss of Adhesion

• Solvent Boil

• Pinhole Marks

• Cratering

• Scratches

• Chalking

• Faults in Painting Plastic

• Runs

• Metamerism

• Orange Peel

• Polishing Marks

• Edge Marking

• Cracking, Crazing

• Wrinkling

• Sanding Marks

• Dust Contamination

• Spraydust/Overspray

• Spraydust Clusters

• Stone Chips

• Corrosion, Rust

• Water Marking

• Clouding

کتابچه فارسی عیوب فیلم رنگ

در طول شکل گیری فیلم یک رنگ باید از حالت مایع به یک فیلم جامد بسته به نام پوشش تبدیل شود به منظور ارائه خواص ‏محافظتی و زیبایی مطلوب، بیشتر پوشش باید صاف و بدون چاله ها، سوراخ، ترک و غیره باشد نقص فیلم پوشش می تواند ‏خواص حفاظتی و زیباشناختی پوشش را خراب کند مقدار زیادی ا وقت و پول است باید صرف جلوگیری از نقص و حل عیب ‏گردد صرفه جویی قابل توجهی
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 3278 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

کتابچه فارسی عیوب فیلم رنگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

Adhesion Failure See Also ‎ Delamination and Flaking

Alligatoring also ‎ known as crocodiling

Aluminum Corrosion

Bittiness Also ‎ Known As Peppery, Seedy or seediness

Bleaching See Also ‎ Fading

Bleeding Also ‎ Called Bleed through

Blistering

Bloom

Bridging

Brush marks Also ‎ Laddering, Ladder Sorropiness

Bubbles or Bubbling

Chalking

Checking See Also ‎ Cracking

Cheesiness Soft Coating

Cissing also ‎ referred as Crawling and fisheyes

Cobwebbing

Cracking See Also ‎ Alligatoring and Checking

Cratering

Crows Footing See also ‎ wrinkling

Delamination See Also ‎ Adhesion Failure and Flaking

Dry Spray See Also ‎ Overspray

Efflorescence

Erosion

Fading See Also ‎ Bleaching

Filiform Corrosion

Flaking See Also ‎ Delamination and Adhesion Failure

Flocculation

Flooding See Also ‎ Flotation

Flotation See Also ‎ Flooding

Grinning or Grinning Through

Grit Inclusions

Growth on The Surface Of Paint Film

Incorrect Coating System

Impact Damage Star Cracking

Lamination or Shelling Of Cast iron

Misses/Skips/Holidays

Missing Top Coat

Mud Cracking

Orange Peel Also ‎ Known As Pock-Marking

Over Spray See Also ‎ Dry Spray

Peeling See Also ‎ Flaking

Pin Holes

Rain Damage–Water Spotting

Rippled Coating

Rot (Wood)

Runs or Sags Also ‎ described as curtains or Wrinkles

Rust rashing to Thermal Spray Coating

Rust Spotting Also ‎ Referred to as Rash rusting

Rust Staining

Saponification

Settlement

Solvent Lifting See Also ‎ Wrinkling

Solvent Popping

Tackiness

Undercutting

Water Spotting See Also ‎ Rain Spotting

Wrinkling Also ‎ Rivelling (See Also ‎ Crow’s Footing)

Zinc Carbonates