راهنمای ضدحریق نمودن سازه ها

1 ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی (Fire Proofing ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ ) ﺟﻬﺖﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات و از دﺳﺖ دادن اﻣﻮال در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶ ﺳﻮزی و اﻧﻔﺠﺎر در ﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﻛ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺖ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود 2 داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺎ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!